Loading..

Cấm Ctrl + U -Bảo vệ Source cho blogspot 2019

(Blog Giải Pháp F4vnn) Rất nhiều người muốn ăn cắp mã script từ blog của chúng tôi bằng cách sử dụng nút  Ctrl + U  để xem mã script CSS, HTML hoặc JavaScript tồn tại blog của chúng tôi. Để tránh bị trộm cắp mã này bằng cách sử dụng ctrl + u tôi có một lời khuyên blog thu được từ Kang Ismet. Ở đây, nếu chúng ta nhấn Ctrl + U thì chúng ta sẽ được chuyển sang một trang, là nơi mà chức năng này đến trang kết quả redict hoặc redirect (chuyển hướng).

Cấm Ctrl + U -Bảo vệ Source cho blogspot 2019
Với việc sử dụng Script Ctrl + U thì sẽ an toàn hơn một chút và có thể cung cấp một cảnh báo nhỏ cho những người sẽ đánh cắp kịch bản của blog của chúng tôi. Script ctrl + u được đưa ra hiệu quả để chuyển hướng đến một trang khác để không ai có thể xem mã của chúng tôi blog script. Ngay lập tức, những người muốn biết các kịch bản ctrl + u để hiệu ứng chuyển hướng xin vui lòng tham khảo những điều sau đây:

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger.com của bạn
2. Nhấp vào Mẫu = > Chỉnh sửa HTML
3. Sao chép mã bên dưới, sau đó dán mã trên / trước khi mã là </body>
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ //Ctrl+U shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="/"}); //]]> </script>

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post