Loading..

Thêm công cụ Google checker cho diễn đàn xenforo

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Để giải quyết bài toán này chúng ta sẽ sử dụng 1 số biến sẵn có ở giao diện XenForo và 1 chút jquery, javascript nhé các bạn.B1 : Bạn vào template thread_view giao diện đang sử dụng và cho đoạn code trên nằm ở dưới đoạn
<xen:h1>{xen:helper threadPrefix, $thread}{$thread.title}</xen:h1>
B2 : Bạn copy đoạn code 
<div class="kenny_google_redirect"><ul><li>Google checker: <a class="google_redirect_index" href="https://www.google.com.vn/search?q=+site:{$xenOptions.boardUrl}" target="_blank" rel="nofollow"></a></li></ul></div>
<script>
var get = $('.google_redirect_index');
var keyurl = window.location.href.replace('{$xenOptions.boardUrl}/', '').replace('threads/','').split('.');
var key = keyurl[0].split('-').join('+');
var gghref = get.attr('href').replace('?q=+site', '?q='+key+'+site');
get.attr('href', gghref); get.text(key);
</script>

B3 : Dán đoạn code B2 vào bên dưới đoạn code ở B1

Read more: http://f4vnn.com/threads/them-cong-cu-google-checker-cho-dien-dan-xenforo.26/#ixzz5IMN3GzrA
Previous Post Next Post