Loading..

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hàng ACCESS 2018

( Blog Giải Pháp - Tiện Ích - Công Nghệ ) Access cung cấp môi trường với các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin. Sử dụng Access, bạn có thể thực hiện được các nhiệm vụ quản trị dữ liệu khó khăn. Chương này là bước đầu tiên trong quá trình học và làm quen với các thuật ngữ cơ sở, cũng như cách để khởi động và thoát khỏi Access. Bạn sẽ được trợ giúp và nắm vững đại cương về những gì có thể làm với Access.


Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ nắm được những kiến thức sau:
Thế nào là cơ sở dữ liệu
Mối liên hệ giữa các table (bảng), form (báo biểu), query (truy vấn) tới một Cơ sở dữ liệu như thế nào
Thế nào là các bản ghi và trường dữ liệu
Cách khởi động Access
Môi trường làm việc của Access
Wizards trợ giúp như thế nào
Làm cách nào để nhận được sự trợ giúp khi sử dụng Access
Có thể sử dụng cả cơ sở dữ liệu và Access
Cách thoát khỏi Access

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH
Previous Post Next Post